No Content Available

Oduu Durii - Folktales Oduu Durii - Folktales

Garaagarummaa Asoosama Dheeraafi Gabaabaa

Garaagarummaa Asoosama Dheeraafi Gabaabaa

The text discusses the difference between novels and short stories, highlighting that novels cover a longer period and contain subplots, while short stories focus on a single effect and a brief time period with one basic plot and a focus on one or two characters. It also delves into the main narrative elements shared by both forms.

Muudannoofi muuxannoo hawaasni tokko haala jiruufi jireenya keessatti muudatu

Muudannoofi muuxannoo hawaasni tokko haala jiruufi jireenya keessatti muudatu

namaa Addunyaa keessatti kaasee kan muulisuudha.Muudannoofi muuxannoo hawaasni tokko haala jiruufi jireenya keessatti muudatu muulisuuf sammuu barreessaa keessatti kalaqamee waraqaarratti muulata. Dubbistoonnis haala san irraa muuxannoo isaanii yaadatu Akka yaada kanaatti, Asoosamni buuurri isaa hawaasa keessaa taee,kan inni seenessu...

I apologize for the brevity of my previous response. Here's a little more information about the topic you requested, focusing on Mammaaksaa and proverbs

Daangaa Qorannichaa

Daangaa Qorannichaa Ogbarruun Afaan Oromoo balaadha.Isaan keessaa muraasni,Asoosama,Diraamaa.Walaloo fi kan kana fakkaatan tarreessuu dandeenya.Ogbarruu kanneen hundumaa irratti qorannoon osoo gaggeeffamee,guddina oguma Afaan Oromoof waan hedduu dabala.Haa taumalee sababa hanqina maallaqaafi yerootiin hundumaa irratti gaggeessuun hin dandaaamu. Asoosamni gabaabaan ‘Danaa’...

Asoosama gabaabaa Danaafi Asoosama dheeraa

Asoosama gabaabaa Danaafi Asoosama dheeraa

Asoosama gabaabaa Danaafi Asoosama dheeraa barbaachisa.World book,vol.14(1994:442) “Criritism is the analaysis and judgment of workof Art;It tries to interprate and evaluate such work…”.Yaadni armaan olii kuni akkamuulisutti,Qaaccessi Ogbarruu ,hojii oguma madaaluuf yookiin sakattaee hiika ittilaachuufi buaa qabatamaaf oolchuuf hedduu...

Asoosamoonni Afaan Oromootin

Asoosamoonni Afaan Oromootin

Asoosamoonni Afaan Oromootin AxereeraaAsoosamoonni Afaan Oromootin barreeffamanii ummata bira gaan hedduu yoo taan illeegama hariiroo namaafi naannoo irratti xiyyeeffachuun qorannoon irratti adeemsifame hinmuulatu.Kanaaf qorannoon hariiroo namaafi naannoo irratti hundaauun kangaggeeffameedha. Kaayyoon qorannoo kanaa inni ijoon Asoosama gabaabaa ‘Danaa’fiAsoosama dheeraa...

AKKOO MANOOYYEE

AKKOO MANOOYYEE

AKKOO MANOOYYEEDur Akkoo Manooyyeen mootii biyyaa turte. Isheenis, waan namni hindalagne ajajjee rakkifti turte.Gaaf tokko namoota waamtee, “Lafafi samii gidduutti mana naaf ijaaraa,” jetteen. Namoonni akkamiin ijaaruu akka danda’an irratti mari’atan. Namoonnis, “Abbaatu utubaa dhaabbata; waan ta’eef nuuf dhaabi,”...

Home 1

Mammaaksaa and proverbs

I apologize for the brevity of my previous response. Here's a little more information about the topic you requested, focusing on Mammaaksaa and proverbs. Mammaaksaa, which translates to "Mother tongue" in English, refers to the language that is commonly...

Mammaaksa